Ověření pravosti vašeho účtu společností Lardi-Trans

 

Registrace a / anebo používání vašeho účtu, znamená Vaše porozumění, že můžeme přirozeně porovnávat údaje, které máme o vaší firmě (získané od Vás a z jiných legitimních zdrojů) s údaji, které jste uvedli jako údaje ke svému účtu. Na základě těchto odsouhlasení máme dále právo rozhodovat o platnosti vašeho účtu. Kromě toho, hodláme zvláště zdůraznit účty, které splňují požadavky na platnost podle zvláštních ověřovacích kritérií (dále jen „Ověření profilu“).

 

Ověření profilu počítá s veřejným potvrzením z Naši strany autentičnosti Vašeho účtu pro Vaše aktuální a potenciální obchodní partnery. Kontrolou profilu Uživatele nezaručujeme kvalitu služeb poskytovaných firmou pro přepravu zboží a / anebo „solventnost“ firmy jako zákazníka přepravy (pro posouzení spolehlivosti / efektivity práce s Firmou, jsou na Webu recenze), avšak kontrolou profilu zaznamenáváme spolehlivost klíčových údajů, uvedených v popisu firmy.

 

Ověření profilu je bezplatná služba, ale standardně se provádí v automatickém režimu na základě zpráv o Vaší úhradě placených Služeb Lardi-Trans.

 

Pokud si z jakéhokoli důvodu přejete při splnění podmínek pro automatické absolvování Kontroly profilu odmítnout přidělení vašemu účtu stavu „ úspěšného dokončení Kontroly profilu“, informujte nás o tom zasláním zprávy na [email protected].

 

Pokud Vaše platební údaje z jakýchkoli poctivých důvodů neodpovídají údajům vašeho účtu, nebo pokud jste ještě neměli čas vyhodnotit výhody placených služeb Lardi-Trans, stále nejste připraveni o možnost projít prověrkou profilu, a to zasláním některých dokumentů („Kontrola profilu papírová“, viz níže).

 

Úspěšné dokončení Prověrky profilu vás nezbavuje odpovědnosti za autenticitu účtu, která je ve výchozím nastavení platná pro všechny uživatele. Odpovídající povinnosti Uživatele a možné důsledky registrace a / nebo použití nedůvěryhodných dat u uživatelského účtu, jsou popsány v oddíle 4 hlavního textu Uživatelské smlouvy.

 

 

Obecná pravidla pro Ověření profilu

 

Chcete-li projít kontrolou profilu, potřebujete:

 1. uvést v poli „Kód společnosti“ v oddílu „Informace o společnosti“ na stránce svého Účtu – registrační údaje (IČ nebo DIČ, pro Ukrajinu - JSRPOFOP / JSRPS, pro Ruskou federaci - IDČ) kód (číslo) vašeho podniku;
 2. provést platby Služeb z aktuálního bankovního účtu Vaší Firmy.

 

Ověření profilu je považováno za úspěšné, pokud název a odpovídající kód (číslo) Vaší Firmy, uvedené v údajích plátce (odesílatele platby), v našem bankovním výpisu nebo spolehlivě spojené s těmito údaji odpovídají těm, které jsou uvedeny na Vašem Účtu.

 

Po úspěšném dokončení Prověrky profilu, přidáme na stránky Webu přidružené k vašemu Účtu speciální vizuální označení, které zveřejní (zrovna tyto informace uvidí placení Uživatelé), datum posledního svěrky Námi Vašich údajů a data platby, na základě kterého byla provedena svěrka dat.

 

Počáteční ověření profilu se provádí automaticky, obvykle do 5 pracovních dnů po obdržení platby. Pokud v průběhu stanovené doby jste neobdrželi oznámení o úspěšném dokončení Prověrky profilu a / anebo zvláštní známka se na stránce Vašeho účtu neobjevila, kontaktujte prosím službu podpory jakýmkoli vhodným způsobem, abyste zjistili příčinu.

 

Pokud si přejete aktualizovat pro všeobecně přístupné informace datum odsouhlasení Vašich Údajů námi, a to po provedení Vámi pozdější platby za Služby, žádáme vás, abyste kontaktovali službu podpory a znovu absolvovali kontrolu profilu .

 

Nestanovujeme konkrétní omezení pro žádná data ani časové rámce spojené s platností Vašeho postavení - úspěšně dokončené Prověrky profilu. S výhradou našeho práva odmítnout Váš požadavek na/ nebo zrušit Vaši Prověrku profilu v případě nesrovnalostí a také s přihlédnutím k tomu, že jsme veřejnosti zpřístupnili všechna relevantní data, aktualita důvěryhodnosti stavu Vašeho účtu nějaký čas po absolvování Prověrky profilu bude mít rozumný důvod pro obavy z Vaše strany a Vaších partnerů taky.

 

Bez ohledu na výše uvedené, v případě, že poskytneme pro Váš účet na základě Prověrky profilu dodatečný bod v Žebříčku spolehlivosti a/anebo právo zveřejňovat recenze, budou tato oprávnění fungovat také bez zvláštních časových omezení, což po určité době po úspěšném absolvování Vámi prověrky profilu – bude předmětem pro naši důvodní obavu.

 

Vyhrazujeme si právo dodatečně zkontrolovat přesnost údajů spojených s Vaším účtem, zejména platnost registrace Vaší Firmy, stejně jako totožnost jména a registračního (identifikačního, daňového) kódu (čísla) Vaší Firmy u dostupných oficiálních zdrojů a, v případě nesrovnalostí, odmítnout Vás v části Prověrky profilu nebo později zrušit Váš stav.

 

Důvody pro odmítnutí poskytnout a důvody pro zrušení stavu úspěšného dokončení Prověrky profilu jsou (aniž je dotčena skutečnost, že odpovídající porušení jsou taktéž důvodem pro zablokování účtu):

 1. kdykoli spolehlivými prostředky odhalená nepřesnost údajů v účtu týkající se Prověrky profilu;
 2. porušení základních pravidel pro používání účtu, stanovených v uživatelské Smlouvě.

 

Prověrka profilu předpokládá, že ověřená data z Vašeho účtu by se neměla měnit bez dalšího potvrzení platnosti Vašeho stavu- úspěšně provedené Prověrky profilu. Vyhrazujeme si právo podle našeho uvážení:

 1. nastavit režim předběžného moderování pro změny v datech o Firmě v Účtu , objednaném pro Prověrku profilu, a / nebo s prokázaným stavem úspěšně absolvované Prověrky profilu (nebude vám možné měnit hodnoty příslušných polí registračních údajů); nebo
 2. automatický odebrat stav úspěšně absolvované Prověrky profilu v případě, že provedete změny ze své strany.

 

Vyhrazujeme si právo podle potřeby a dle vlastního uvážení posílat upozornění (varování) ostatním Uživatelům ohledně záruk přesnosti, poskytovaných těmito nebo jinými způsoby ověření účtu.

 

 

Prověrka profilu papírová

 

Pro absolvování papírové Prověrky profilu, máte nám zaslat originál nebo, v příslušných případech, notářsky ověřenou kopii dokumentu, který potvrzuje registraci Vaší firmy a je ve výlučném vlastnictví vaší firmy (certifikáty, potvrzení, usnesení, výpisy z příslušného rejstříku, v souladu s legislativou země, kde je registrována Vaše firma; vyhrazujeme si právo, jako podmínku Prověrky profilu, v případě pochybností požadovat, abyste nám poslali odkazy na právní předpisy vaší země). Zejména:

 • pro právnické osoby a jednotlivé podnikatele na Ukrajině je příslušným dokladem osvědčení o státní registraci nebo výpis z jednotného státního rejstříku právnických osob;
 • pro právnické osoby Ruské federace - jeden z následujících:
  • o osvědčení / oznámení o registraci u daňového úřadu; nebo
  • o osvědčení o státní registraci;
 • pro jednotlivé podnikatele Ruské federace - kombinace následujících:
  • o osvědčení / oznámení o registraci u daňového úřadu; a
  • osvědčení o státní registraci jednotlivých podnikatelů nebo osvědčení o zápisu do JSR PP.

 

Na papíře to musí být označeno rukopisem, ověřeno vlastnoručním podpisem označujícím datum, jméno a pozici podepisujícího, vaše jedinečné ID uživatele na Lardi-Trans.

 

Papírová Prověrka profilu je považována za úspěšnou, pokud název a odpovídající kód (číslo) Vaší firmy uvedené v dokumentech odpovídají těm, které jsou uvedeny na vašem Účtu.

 

Po úspěšném dokončení papírové Prověrky profilu, My přidáme na stránky Webu spojené s vaším Účtem speciální vizuální označení, přičemž následující informace o příspěvku, který jste nám zaslali, budou veřejně známé (bezprostředně tyto informace uvidí placení Uživatelé): typ (název) dokumentu; datum dokumentu; datum notářského ověření kopie (je-li zapotřebí použit); datum Svěrky námi údajů.

 

Všechna obecná uvedená výše pravidla papírové Prověrky profilu se vztahují na kontrolu profilu, pokud jsou v zásadě použitelná.

 

 

Účast v systému zpětné vazby a Žebříčku spolehlivosti

 

Registrací Účtu souhlasíte s tím, že se Váš účet automaticky začne účastnit systému ohodnocení a Žebříčku spolehlivosti od společnosti Lardi-Trans.

 

 

Vzorec pro výpočet skóre účtu Uživatele v Žebříčku spolehlivosti

 

Skóre Účtu uživatele v Žebříčku spolehlivosti se vypočítá jako součet bodů podle následujících kritérií:

 

Recenze*

Výpočet zahrnuje pozitivní recenze za posledních 24 měsíců a negativní za posledních 36 měsíců, maximální hodnota je 10 bodů. Mezinárodní přepravy jsou účtovány s multiplikačním faktorem (x 1,5), bez ohledu na to, zda je zpětná vazba pozitivní nebo negativní.

   
Stižností Mínus 0,25 bodu Hodnocení spolehlivosti za každou neuzavřenou reklamaci (bez ohledu na datum jejího vytvoření).
   
Dopravce s GPS

Dopravce (s potvrzenou flotilou vozidel), který používá SmartGPS ke sledování vozidel a je připraven poskytnout odesílateli odkaz na sledování nákladu, obdrží +0,5 bodu k hodnocení.

   
Prověřený profil

Profil se ověřuje při platbě s bankovního účtu FOP / SRO, nebo po obdržení notářsky ověřených kopií dokumentů. Maximální hodnota: 2,0 bodů.

   
Datum registrace na Webu

Plných roků s „Lardi-Trans“:
(0-1) - 0.0 bodu,
(1-2) - 0.2 bodu,
(2-3) - 0.4 bodu,
(3-4) - 0.6 bodu,
(4-5) - 0.8 bodu,
(5-6) - 1 bodu,
(6-7) - 1.2 bodu,
(7-8) - 1.4 bodu,
(8-9) - 1.6 bodu,
(9-10) 1.8 - bodu,
≥10 - 2 body.

   
Je partnerem

Za každé přidání společnosti do seznamu „Moji partneři“ jinou firmou +0,01 bodu. Maximální hodnota: 1 bod (100 partnerů).

   

Počet roků
beze změn
názvu

Plných roků:
(0-2) - 0.0 bodu,
(2-3) - 0.2 bodu,
(3-4) - 0.3 bodu,
(4-5) - 0.4 bodu,
(5-6) - 0.5 bodu,
(6-7) - 0.6 bodu,
(7-8) - 0.7 bodu,
(8-9) - 0.8 bodu,
(9-10) - 0.9 bodu,
≥10 - 1 bod.
   
Celkem  16,5

 

V případě, že stejné skóre má více uživatelských Účtů, je hodnocení spolehlivosti propočítáno pomocí speciálního vzorce dle Wilsonova intervalu spolehlivosti, který zohledňuje jak procento pozitivních recenzí, tak celkový počet přijatých recenzí.

 

Vaše právo zveřejňovat recenze

 

Dostáváte příležitost zveřejňovat recenze na jiné Firmy (příslušné účty), pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

 1. platný stav úspěšného dokončení Prověrky profilu;
 2. platné skóre spolehlivosti má být nejméně 4.

 

Přečtěte si pozorně, prosíme, taktéž Pravidla pro zveřejňování recenzí.

 

 

Datum poslední aktualizace: 2020-04-30